ការទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំ ស.ក

សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាត្រូវបានចុះបញ្ជី និងទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការតាមអនុក្រឹត្យលេខៈ៥១អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៣ ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងចុះហត្ថលេខាដោយ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ដ្រី នៃរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងគោលបំណងដើម្បីផ្តល់គុណភាពអប់រំ ឧត្តមសិក្សា ដើម្បីពង្រឹងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស និងបរិច្ចាករបបគម្ហើញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាអំពីការទទួលរងគ្រោះអាក្រក់នៃប្រវត្តិសាស្រ្តនាពេលថ្មីៗ។ហើយសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាត្រូវបានចុះបញ្ជីនៅគណៈកម្មាធិការទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំនៅកម្ពុជា(គ.ទ.ក)តាមសម្រេចលេខៈ៣៤/០៥/គ.ទ.ក)និងត្រូវបានទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំពីគណៈកម្មាធិការទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំនៅកម្ពុជា(គ.ទ.ក)តំាងពីឆ្នាំ២០០៦។

កម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ និងក្រោយបរិញ្ញាបត្រ ដែលតូវបានទទួលស្គាល់ដោយ ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា និងគណៈកម្មាធិការទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំនៅកម្ពុជា(គ.ទ.ក) ដោយផ្អែកលើក្របខ័ណ្ខគុណវឌ្ឍជាតិ និងអនុក្រឹត្យ(លេខៈ០៤/០៤ របស់ គ.ទ.ក) និងសិក្សាតាមប្រព័ន្ធក្រេឌីត ដូចនៅសហរដ្ឋអាមេរិក។

កម្មវិធីនាពេលខាងមុខ

អធិការបតីសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា

Profile | Message | Speeches

ប្រធានសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា

Profile | Message | Speeches