ទម្រង់ពាក្យសុំចូលរៀន

The University of Cambodia would like you to choose us when you are deciding where to study. Please browse through our academic requirements and course descriptions as well as our Facebook page for more information about who we are and what we offer. When you are ready to apply, you may download an application and submit it to the Office of Admissions. We look forward to seeing you here on campus!

Please download the application for undergraduate studies here.

Please download the application for graduate studies here.

Please download the application for Non-Degree Programs here.
 

Note: Please submit the application form to:
Option 1: Email: admissions@uc.edu.kh
Option 2: Telegram: 0964707307

កម្មវិធីនាពេលខាងមុខ

អធិការបតីសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា

Profile | Message | Speeches

ប្រធានសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា

Profile | Message | Speeches