ទំនាក់ទំនងជាមួយស្ថាប័នផ្សេងៗ

សា​ក​​ល​វិទ្យាល័យកម្ពុជា មានទំនាក់ទំនងយ៉ាងច្រើនជាមួយស្ថាប័នចំរុះនៅជុំវិញពិភពលោក រួមមាន៖

 • សាកលវិទ្យាល័យ Amity University Uttar Pradesh(AUUP),ប្រទេសឥណ្ឌា (មីនា,២០១៦)
 • សមាគមគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាអាស៊ី​អាគ្នេយ៍​(ASAIHL),ប្រទេសថៃ(ធ្នូ,២០១៦)
 • សាកលវិទ្យាល័យ Bansomdejchaopraya Rajabhat,ប្រទេសថៃ​(មេសា,២០០៥)
 • សាកលវិទ្យាល័យបដិសណ្ឋារកិច្ច Berjaya, ប្រទេសថៃ​(កញ្ញា,២០១២)
 • សមាគមគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាកម្ពុជា
 • សម្ព័ន្ធសាកលវិទ្យាល័យឯកជនកម្ពុជា(CamPU):សាកលវិទ្យាល័យ​អាស៊ីអឺរ៉ុប​,​សាកលវិទ្យាល័យធនធានមនុស្ស,​​​សាកលេវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ, វិទ្យាស្ថានវ៉ាន់ដា(សីហា,២០១៥)
 • សាកលវិទ្យាល័យ Chosun, ប្រទេសកូរ៉េ​(ធ្នូ,២០១១)
 • សាកលវិទ្យាល័យ Dongseo, ប្រទេសកូរ៉េ​(ធ្នូ,២០១0)
 • គណៈកម្មការសហគមន៍អឺរ៉ុប​(ឧសភា,២០០៩)
 • កម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរអាហារូបករណ៍សហគមន៍អឺរ៉ុបសម្រាប់ការអប់រំឧត្តមសិក្សានៅតំបន់អាស៊ី​អាគ្នេយ៍

(EU-SHARE) ​(មករា,២០១៧)

 • សាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាRajamangala, ប្រទេសថៃ​(កក្កដា,២០១៦)
 • វិទ្យាស្ថានគ្រប់គ្រង់អន្តរជាតិ Gailee,​ប្រទេសអ៊ីស្រាអែល ​(ធ្នូ,២០១0)
 • សាកលវិទ្យាល័យភាសាបរទេសហ្វាងស៊ី, ប្រទេសចិន ​(កញ្ញា,២០១៣)
 • សាកលវិទ្យាល័យប្រជាជាតិហ្វាងស៊ី, ប្រទេសចិន ​(កក្កដា,២០១៦)
 • សាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាGuilin, ប្រទេសចិន ​(មករា,២០១៥)
 • សាកលវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្រ្តGuizhou, ប្រទេសចិន ​(មេសា,២០១៦)
 • មជ្ឈមណ្ឌលធនធានសិទ្ធិមនុស្ស, ប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ី ​(តុលា,២០១៥)
 • សាកលវិទ្យាល័យ Inha, ប្រទេសកូរ៉េ
 • មូលនិធិអន្តរជាតិសម្រាប់សិល្បៈ និងវប្បធម៌(IFAC)
 • វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាឧស្សាហកម្ម Kalinga​, ប្រទេសឥណ្ឌា (ឧសភា,២០០៩)
 • ក្រុមហ៊ុនស្រាបៀកម្ពុជា(​Khmer Brewery Limited)
 • វិទ្យាស្ថានជាតិបច្ចេកវិទ្យាKumoh, ប្រទេសកូរ៉េ(មីនា,២០១៦)
 • សាកលវិទ្យាល័យ ​Kyung Hee, ប្រទេសកូរ៉េ
 • សាកលវិទ្យាល័យ Mae Fah Luang, ប្រទេសថៃ​(កញ្ញា,២០១6)
 • ធនាគា Baybank , (ឧសភា,២០១៥)
 • មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលនិងស្រាវជ្រាវទេសន្តរប្រវេសន៍របស់អង្គការអន្តរជាតិ​សម្រាប់​ទេសន្តរប្រវេសន៍, ប្រទេសកូរ៉េ(មីនា,២០១៧)
 • សាកលវិទ្យាល័យ Ohio, សហរដ្ឋអាមេរិក
 • សាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិOsaka, ប្រទេសជប៉ុន
 • សមាគមទំនាក់ទំនងនិស្សិតក្រៅប្រទេសរបស់ទីក្រុងYangjing, ប្រទេសចិន( សីហា, ២០១៦)
 • សាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិPayap, ប្រទេសថៃ​( វិច្ឆិកា, ២០០៩)
 • សមាគមអភិវឌ្ឍសុខភាពប្រជាជន​( ឧសភា, ២០១០)
 • សាកលវិទ្យាល័យ President, ប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ី​(កញ្ញា, ២០១៦)
 • ក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មកុំព្យូទ័រTaiji, ប្រទេសចិន ​( វិច្ឆិកា, ២០១៣)
 • ក្រុមហ៊ុនThakral Group
 • សាលាសម្រាប់ការសិក្សាបន្តនៃសាកលវិទ្យាល័យTsinghuo, ប្រទេសចិន ​( វិច្ឆិកា, ២០១១)
 • សាលាពាណិជ្ជាសាស្រ្តFreeman នៃសាកលវិទ្យាល័យTulane, សហរដ្ឋអាមេរិក ​(២០១០)
 • ក្រុមហ៊ុន Unigen Corp, សហរដ្ឋអាមេរិក ​(២០០៨)
 • បណ្តាញសម្រាប់ដោះស្រាយការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ(UNSDSN)
 • សាកលវិទ្យាល័យ Putra Malaysia, ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី
 • សាកលវិទ្យាល័យ Houston , សហរដ្ឋអាមេរិក(​មេសា, ២០១០)
 • សាកលវិទ្យាល័យ Jenderal Achmad Yami, ប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ី(​មីនា,២០១០)
 • សាកលវិទ្យាល័យ Woosong, ប្រទេសកូរ៉េ(​កក្កដា, ២០១៤)
 • វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក(​កក្កដា,២០១៦)
 • អង្គការមិត្តភ័ក្តពិភពលោក
 • មជ្ឈមណ្ឌលហាន់ដាសម្រាប់ទ្រទ្រង់ការអភិវឌ្ឍពិភពលោក នៃសាកលវិទ្យាល័យ Stanford , សហរដ្ឋអាមេរិក ​(ធ្នូ, ២០១៦)
 • មន្ទីពេទ្យសំរាកព្យាបាល និងសម្ពព ប៊ុន ថាន(​មករា, ២០១៦)

កម្មវិធីនាពេលខាងមុខ

អធិការបតីសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា

Profile | Message | Speeches

ប្រធានសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា

Profile | Message | Speeches