លទ្ធផលប្រឡងអាហារូបរណ៍ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ចក្ខុវិស័យ១០០ ឆ្នាំ២០១៥-២០១៩ (Khmer-Track)

លទ្ធផលប្រឡងអាហារូបរណ៍ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ចក្ខុវិស័យ១០០ ឆ្នាំ២០១៥-២០១៩ (កម្មវិធីសិក្សាជាខេមរៈភាសា)
សម័យប្រឡងៈ ថ្ងៃសៅរិ៍ ទី១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥
មណ្ឌលប្រឡងៈ សាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា
---
Results of the Scholarship Examination for the Samdech Techo Hun-Sen ’s Vision-100 Scholarships 2015-2019 (Khmer-Track)
Date of Examination: Saturday, October 10, 2015
Exam Venue: The University of Cambodia