សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការប្ដូរជំនាញ និង/ឬប្ដូរវេនសិក្សាសម្រាប់វគ្គសិក្សាទី១(A) ថ្ងៃទី២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ ដល់ ថ្ងៃទី១៨ ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ២០២៤ឆ្នាំសិក្សា២០២៣-២០២៤