បញ្ជីរាយនាមបេក្ខជន ជាប់ជាស្ថាពរប្រឡងអាហារូបករណ៍សាលាតេជោសែនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់