បញ្ជីរាយនាមបេក្ខជន ជាប់ជាស្ថាពរប្រឡងអាហារូបករណ៍សម្រាប់ជំនួយការបង្រៀន ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ