សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី​ ការប្រកាសលទ្ធផល នៃការប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ