សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើស តាំងសភានិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា អាណត្តិទី១៧ ឆ្នាំ២០២៤