សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាចែកសញ្ញាបត្រនិស្សិតជ័យ លាភីជិត៤០០នាក់ ។(ព័ត៌មានអាស៊ីអាគ្នេយ៍ យប់នេះ ២៦ ១២ ២០១៩)